Här redovisas Håbomoderaternas förslag och motioner i nämnder och kommunfullmäktige

OBS! Förslagen öppnas i ett eget fönster!


Bildningsnämnden


 • Införande av gemensamma mål- och betygskriterier för grundskolan i Håbo 2004-03-24
 • Nyckeltal total kostnad per elev 2004-03-24
 • Snabbinventering av undervisningsmateriel 2004-03-25
 • Införande av Läsutvecklingsschema eller liknande 2004-03-25
 • Ekonomistyrning av Bildningsnämndens budget. (Förslaget taget med 100% uppslutning!) 2005-02-27
 • Uteblivet ansvar för budgetunderskott 2005-02-27
 • Balanserat över- och underskottsystem 2005-03-15
 • Enheternas budgetansvar 2005-03-15
 • Arbetsmiljöverkets inspektion av Futurum 2005-03-15


Vård- och omsorgsnämndenBiståndsnämndenMiljö- och Tekniknämnden • Arrenden, båtklubbar i Håbo 2004-12-07
 • Förbättrad trafiksäkerhet i Håbo kommun 2005-02-08
 • Ifrågasatt 50-gräns på Slottsskogsleden i Skokloster 2005-02-08
 • Gatubelysning i Skokloster 2005-02-08
 • Alternativ placering av äldreboende, Källvägen 2005-05-10
 • Motförslag till majoritetens förslag att ta ner och flytta staket vid Håbo Båtsällskaps uppläggningsplats 2005-05-10
 • Omläggning av gång- och cykel väg vid Slottsskolan i Skokloster 2005-05-10


TillståndsnämndenKommunfullmäktige


 • Motion, Utredning om hur bildningsnämndens verksamhetsområde skall vara organiserat. 2003-11-21
 • Interpellation, Ett säkrare och tryggare Håbo. 2003-12-04
 • Motion, Införande av borgensavgift på allt borgensåtagande. 2004-02-18
 • Interpellation, Skolverkets inspektion. 2004-02-20
 • Motion, Extern genomlysning av Håbo kommuns ekonomi. 2004-03-19 Svar 2004-11-22
 • Särskilt yttrande, 2003 års bokslut. 2004-04-19
 • Motion, Särskolans framtida placering.Inrättande av arbetsgrupp. 2004-06-21
 • Motion, Subventionering av resekostnaden för skolklasser.Förhandling med UL. 2004-06-21 Svar 2004-11-29
 • Motion, Sandning av halva gångbanorna i Håbo kommun. Pulkor och kälkar dras på osandade delen för att undvika att tvingas ut i gatan. 2004-12-13
 • Motion, Ekonomisk kompensation för försenad barnomsorg. 2005-02-28
 • Motion, Kompensation från staten för inkomstbortfall på grund av nyttjandegraden i barnomsorgen. 2005-05-23
 • Motion, Inrättande av två politiska nämnder inom bildningsförvaltningen. 2005-06-27
 • Motion, Bilda en kommunal friskola inom Håbo kommun. 2005-10-24


KommunstyrelsenUppdaterad 4:e november 2005
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo