Håbomoderaterna tar ställning för båtlivet i kommunen.

 

Under hösten har förhandlingar med båtklubbarna och kommunen avhållits.

Majoriteten har velat ta ut en arrendeavgift av klubbarna för att bekosta en utredning

för eventuellt ny vinteruppläggningsplats för båtarna.

Under ärendets gång har båtklubbarna framfört önskemål att i egen regi upprätta

ny vinteruppläggningsplats, i de fall det är aktuellt.

Majoriteten föreslog då att en arrendeavgift skulle tas ut som baserade sig på endast

markupplåtelsen.

Vår princip är att kommunen ska behandla idella föreningar och klubbar konsekvent och

därmed inte skilja ur en grupp som påläggs en arrendeavgift.

Vår kommun har 22 mil stränder och därmed är båtlivet en viktig del av våra medborgares liv.

Vid Miljö- och tekniknämndens sammanträde den 7/12 togs ärendet upp för beslut.

Majoriteten föreslog en arrendeavgift på 1,20 kr per kvadratmeter och år och att den ska vara

indexbaserad.

Vi lade då fram vårt förslag som kan ses nedan. Det bygger både på en lösning av vinteruppläggningsplatser och att ingen arrendeavgift tas ut.

Omröstningen kom därför att gälla enbart arrendeavgiften.

En person ur majoriteten anmälde jäv. Voteringen slutade då 5-3 i majoritetens favör.

Mot beslutet reserverade sig samtliga på oppositionsbänken.

 

Nils-Åke Mårheden

2:e vice ordförande, Miljö- och tekniknämnden

 

Bilaga: Håbomoderaternas förslag

***************************************************

Förslag från Moderata Samlingspartiet i Håbo

 

Datum:             041207

 

Rubrik:        Arrenden, båtklubbar i Håbo

 

Bakgrund:      Håbo Kommun har 22 mil stränder. Båtlivet är en viktig del i många kommuninnevånares liv. Väl fungerande båtklubbar är en stor tillgång för Håbo Kommun och dess innevånare.

 

Arrenden för båtklubbarna i Håbo har diskuterats under en tid mellan Håbo Kommun och båtklubbarna Håbo Båtsällskap, HBS, som ligger i Kalmarviken bredvid Gyproc, Bålsta Båtklubb, BBK, som ligger vid Frösundaviken mot Kalmar Kyrka, och Frösundavikens Båtklubb, som ligger vid Frösundaviken mitt emot BBK.

 

                              Arrende för bryggplatser för respektive klubb är klart, och arrendetid är 10 år.

                             

Arrende för landområden, inkluderande tillfartsväg, bilparkering, områden för ungdomsaktiviteter och vinterförvaring av båtar är ännu ej definierat och följaktligen inte påskrivet.

 

Förslag:           1. HBS

·        Nuvarande landområde som är inhägnat behålls med den ändringen att det kan utökas in mot Gyproc.

·        Nuvarande staket och grindar behålls med ändringen att staketet tillåts flyttas för att hägna in nytt område mot Gyproc

·        Allmänheten bereds tillträde till klubbområdet genom att stora passergrinden för bilar hålls öppen dagtid på sommaren och ersätts med en vägbom inne på området. På så sätt är allmänheten välkommen att beträda området till fots.

·        Utökat område mot Gyproc tas i anspråk och bekostas av HBS i takt med klubbens ekonomi. Målet skall vara att vinterförvaring av de båtar som nu ligger längs infarten nedanför Aronsborg skall flyttas över till det nya området under en 5-årsperiod.

·        HBS håller bryggan utanför området i anslutning till sjösättningsrampen i gott skick

·        Arrendetid för kommunens mark skall vara 10 år.

·        Arrendetiden för Gyproc’s mark skall vara 5 år

·        Någon arrendeavgift uttas ej

 

 

 

2. BBK

·        Nuvarande upptagningsplatser för klubben flyttas och blir gemensam med den som FBK har nu. Håbo Kommun är behjälplig med schaktmassor och annat som kan behövas för expansionen av området.

·        Arrendetiden skall vara 10 år

·        Någon arrendeavgift uttages ej.

 

3. FBK

·        Nuvarande upptagningsplats behålls, och utökas enligt ovan för att ge plats för båtar från BBK

·        Arrendetiden skall vara 10 år enligt ovan

·    Någon arrendeavgift uttages ej.