Årsmöte och nomineringsstämma hos Moderaterna i Håbo den 9:e mars 2010

Den 9:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i kommunhuset.
Ca 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och tf. ordförande Carina Brolinson hälsade välkommen.
Carina påpekade att det är valår och att under de fyra år som vi haft makten inom alliansen har det gjorts mycket för att förenkla vardagen för våra medborgare.

Carina presenterade sedan vår gäst, Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för Uppsala Län samt ledamot i justitieutskottet i riksdagen.
Ulrika höll ett föredrag om regerings- och riksdagsarbetet och vad som åstadkommits under mandatperioden.
Vi fick ett tydligt mandat från väljarna att minska utanförskapet och göra det mer lönsamt att arbeta.
Första året minskade utanförskapet med 164000. Trots finanskris och lågkonjunktur är det 10000 färre i utanförskap nu i jan 2010, jämfört med juni 2006.
100000 färre i förtidspension under mandatperioden. Vi har skapat förutsättningar för att jobben ska bli fler.

Jobbskatteavdraget har gjort att låg- och medelinkomsttagarna har fått motsvarande en månadslön mer i plånboken.
Skattekvoten är nu nere runt 47% av BNP. Det är den lägsta nivån sen mitten av 80-talet. 75% av sänkningarna tillfaller låg och medelinkomsttagarna.

Ordförande Carina tackade Ulrika för föredraget och förklarade sedan årsmötet för öppnat.
Årsmötet valde sedan Ulrika Karlsson till mötesordförande.
Efter diverse formalia beslutades sedan om en höjning av medlemsavgiften med 5 kronor till 2011.
En motion som lämnats in kring Moderaternas miljöpolitik besvarades och lämnades vidare till länsförbundsstämman.
Årsredovisning,Verksamhets- och Revisionsberättelse drogs och godkändes.
Revisorerna föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och det beviljades.
Ordföranden föreslog en verksamhetsplan för det kommande året och den godkändes.

Sedan var det dags för val och valberedningens Karl-Henrik Nanning redogjorde för förslagen och årsmötet valde följande personer:
(Vid styrelsens konstituering efter årsmötet fördelades och konfirmerades vice ordförandeposterna,sekreterare och kassör inom styrelsen)

 • Carina Brolinson, Ordförande
 • Lennart Carlsson, 1:e Vice Ordförande
 • Ulf Winberg, 2:e Vice Ordförande
 • Bo Johnson, Ledamot
 • Nils-Åke Mårheden, Ledamot
 • Katarina Niss, Ledamot
 • Björn Hedö, Ledamot och Kassör
 • Björn Fredriksson, 1:e Ersättare
 • Ralph Abrahamsson, 2:e Ersättare
 • Liselotte Elg, 3:e Ersättare och Sekreterare
 • Tommy Rosenkvist, 4:e Ersättare

Se nya styrelsen här!

Därefter valdes stämmoombud och även valberedning.

Årsmötet avslutades och sedan öppnades nomineringsstämman för kommunfullmäktigelistan.
Nomineringsstämman beslutade att fastställa antalet namn på listan till 32 på stämman och gav dessutom nyvalda styrelsen i uppdrag att om möjligt fylla på listan upp till 41 namn inom en vecka.
De 20 första namnen är: Nina Lagh, Carina Brolinson, Lennart Carlsson, Erik Hickman, Ulf Winberg, Cecilia Lidén, Karl-Henrik Nanning, Nils-Åke Mårheden, Katarina Niss, Karl-Axel Broström, Björn Hedö, Anna Wiberg, Bo Johnson, Björn Fredriksson, Johanna Permatz, Christer Lidén, Ralph Abrahamsson, Joachim Westerlund, Liselotte Elg, Ingemar Nordström.
Nyvalde ordföranden Carina Brolinson tackade sedan för visat intresse och överlämnade en gåva till Ulrika som suttit ordförande för mötet.


Carina Brolinson hälsar välkommen till årsmötet.


Medlemmarna på mötet.


Riksdagsledamot Ulrika Karlsson håller föredrag.


Sekreterare för mötet Björn Fredriksson och ordförande Ulrika Karlsson.


Ulrika tackas för god insats under årsmötet av Carina med en gåva och en kram.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo