Årsmötesprotokoll 2008-03-11

 

 1. Styrelsens ordförande förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 

 

 1. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

 

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 

 1. a) Till ordförande valdes Sofia Arkelsten.

 

b) Till sekreterare valdes Ann-Christine Gudmundsson.

 

 

 1. a) Till justeringsmän som jämte årsmötets ordförande, skall justera årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare, valdes Olof Westerdahl och Björn Hedö.

 

b) Årsmötesprotokollet ska justeras senast två veckor efter mötet.

 

 

 1. Det beslutades att bordlägga ärendet tills det att behov uppstår.

 

 

 1. Årsredovisning, revision och ansvarsfrihet.

a) Styrelsens årsredovisning:

·         Förvaltningsberättelsen, resultat- o balansräkningar presenterades av kassör Nils-Åke Mårheden.

·         Verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande Karl-Henrik Nanning.

 

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen.

 

b) Revisionsberättelsen lästes upp av Birgit Svensson.

·         Mötet beslutade att fastställa resultat- o balansräkningar.

·         Mötet beslutade om att ge nya styrelsen dispositionsrätt att balansera resultatet för räkenskapsåret 2007.

·         Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 

 1. a) Ordförande Karl-Henrik Nanning presenterade styrelsens verksamhetsplan för 2008.
  Mötet godkände den planerade planen.

b) Se punkten ovan.

 

c) Budgeten för 2008 redovisades och mötet beslutade att fastställa den.

 

d) Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att medlemsavgiften höjs med 25kr till 275kr per medlem.

 

 

 1. Ingen medlemsmotion hade inkommit.

 

 

 1.  Val

 

a)      till styrelsens ordförande omvaldes Karl-Henrik Nanning.

 

b)      Till förste vice ordförande valdes Olof Westerdahl och till andre vice ordförande valdes Ulf Winberg.

 

c)      Till ledamöter till styrelsen valdes Bo Johnson, Ann-Christine Gudmundsson, Nils-Åke Mårheden och Carina Brolinson.

 

d)      Till ersättare valdes i inbördes ordning Lennart Carlsson, Gunnar Carlsson, Björn Hedö och Annette Ericson.

 

e)      Till revisorer valdes Birgit Svensson och Lars-Erik Sundling. Till ersättare för dessa valdes Björn Å:son Sundén och Bo Hansson.

 

f)        Till ledamöter i valberedningen valdes Christer Nilsson (sammankallande), Wello Roo och Nina Lagh.

 

g)      Som ombud till förbundsstämmor valdes Karl-Henrik Nanning, Ulf Winberg, Gunnar Carlsson, Lennart Carlsson, Nils-Åke Mårheden och Ann-Christine Gudmundsson.

Till deras ersättare valdes Bo Johnson,  Björn Hedö, Annette Ericson, Olof Westerdahl,  Christer Nilsson och Carina Brolinson.

 

h)      Till ledatmöter i nomineringskommittéen för Kommunfullmäktige, Landsting och Riksdag valdes Christer Nilsson och Wello Roo. Den tredje ledamoten fick styrelsen i uppdrag att välja ut.

 

 1. Mötets ordförande Sofia Arkelsten lämnade över ordet till föreningens ordförande Karl-Henrik Nanning, som tackade för årsmötets förtroende.

 

 

 

Därefter delades moderatblommor ut till mötesordförande samt till de avgående styrelseledamöterna. Ordförande avslutade därefter mötet

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 

 

Ann-Christine Gudmundsson                                               Sofia Arkelsten

Sekreterare                                                                           Ordförande

 

 

 

 

Olof Westerdahl                                                                    Björn Hedö

Justerare                                                                                Justerare       

 

Vilka satt i styrelsen 2008?