Årsmötesprotokoll 2007-03-06

 

 1. Styrelsens ordförande förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 

 

 1. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

 

 

 1. Dagordningen godkändes med tillägget 8 e) Antagande av miljöpolicy.

 

 

 1. a) Till ordförande valdes Erik Weiman.

 

b) Till sekreterare valdes Ann-Christine Gudmundsson.

 

 

 1. a) Till justeringsmän som jämte årsmötets ordförande, skall justera årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare, valdes Bo Johnson och Olof Westerdahl.

 

b) Årsmötesprotokollet ska justeras senast den 20 mars 2007.

 

 

 1. Det beslutades att använda förd närvarolistan som röstlängd för årsmötet.

 

 1. Årsredovisning, revision och ansvarsfrihet.

a) Styrelsens årsredovisning:

·         Resultat- o balansräkningar presenterades av kassör Nils-Åke Mårheden

 

·         Förvaltningsberättelsen presenterades av kassör Nils-Åke Mårheden

 

·         Verksamhetsberättelsen presenterades av ordförande Karl-Henrik Nanning.

 

Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen, med tillägget att texten i årsredovisningen kring det goda resultatet ändras till korrekt text att föreningen använt sina avsatta reserver i balansräkningen för att klara valåret 2006. Balansräkningen är fortfarande positiv..

 

b) Revisionsberättelsen lästes upp av Birgit Svensson.

·         Mötet beslutade att fastställa resultat- o balansräkningar.

 

·         Mötet beslutade om att ge nya styrelsen dispositionsrätt att balansera resultatet för räkenskapsåret 2006

 

·         Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 

 1. a) Ingen flerårsplan föreligger varför punkten hoppades över. En alliansgrupp är dock tillsatt för att lägga fram den kommande politiken för 2007-2010

 

b) Ordföranden Karl-Henrik Nanning presenterade styrelsens verksamhetsplan för 2007. Mötet godkände den planerade planen.

 

c) Budgeten för 2007 redovisades och mötet beslutade att fastställa den.

 

d) Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att medlemsavgiften förblir oförändrad under kommande kalenderår (2008). 250kr per medlem varav 195kr går till länsförbundet.

 

e) Sten-Olof Hellgren presenterade sitt förslag på miljöprogram. Mötet beslutade att fastställa den som ett Moderat underlag för miljöprogram.

 

 

 1. Ingen medlemsmotion hade inkommit.

 

 

 1.  Val

 

a)      till styrelsens ordförande omvaldes Karl-Henrik Nanning.

 

b)      Till förste vice ordförande valdes Carina Brolinson och till andre vice ordförande valdes Lennart Carlsson.

 

c)      Till ledamöter till styrelsen valdes Bo Johnson, Ann-Christine Gudmundsson, Nils-Åke Mårheden och Cecilia Lidén.

 

d)      Till ersättare valdes i inbördes ordning Gunnar Carlsson, Olof Westerdahl, Björn Hedö och Ulf Winberg.

 

e)      Till revisorer valdes Birgit Svensson och Lars-Erik Sundling. Till ersättare för dessa valdes Björn Å:son Sundén och Bo Hansson.

 

f)        Till ledamöter i valberedningen valdes Christer Nilsson (sammankallande), Wello Roo och Nina Lagh.

 

g)      Som ombud till förbundsstämmor valdes Karl-Henrik Nanning, Carina Brolinson, Cecilia Lidén, Lennart Carlsson, Nils-Åke Mårheden och Ann-Christine Gudmundsson.

     Till deras ersättare valdes Olof Westerdahl,  Bo Johnson, Gunnar

      Carlsson, Staffan Wohrne, Björn Hedö och Ulf Winberg.

 

 

 

 

 

 

 1. Mötets ordförande Erik Weiman lämnade över ordet till föreningens ordförande Karl-Henrik Nanning, som tackade för årsmötets förtroende.

 

Därefter delades moderatblommor ut till mötesordförande och sekreterare samt till de avgående styrelseledamöterna. Ordförande avslutade därefter mötet

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 

 

Ann-Christine Gudmundsson                                               Erik Weiman

Sekreterare                                                                           Ordförande

 

 

 

 

Bo Johnson                                                                            Olof Westerdahl

Justerare                                                                                Justerare