Moderata Samlingspartiet i Håbo.

 

 

Årsmötesprotokoll 2006-03-15

 

1.        Styrelsens ordförande förklarade årsmötet öppnat och fortsatte med en

        kort presentation av pågående föreningsarbete samt läget angående

        alliansfrågorna.

        Carl-Johan Torstenson presenterade strategigruppens pågående arbete

        inför valet.

        Styrelsens ordförande presenterade aktuella moderata valfrågor 2006:

        -Polisen/trygghet

-Utveckling av Skoklosterhalvön

-Mälaren(miljön/utnyttjande/vattenkvalite´/transporter)

-Skola/bildning(attraktivitet/trygghet/kvalité)

 

        Peter Kilger presenterade valfrågor om polisen.

        Nils-Åke Mårheden presenterade valfrågor om Skoklosterhalvön.

        Karl-Henrik Nanning presenterade valfrågor om Mälaren och dess båtliv.

        Nina Lagh presenterade valfrågor om skola och bildning samt om alter-

        nativa driftsformer.

      

        Följande ämnen kommer att presenteras vid ett medlemsmöte 19 april 2006

        Kl. 19.00 i Kommunhuset:

 

        -Förstagångsväljare.

        -Egna företagare.

        -Personer som snart går i pension.

        -Föreningsliv.

 

Efter dessa presentationer fortsatte årsmötet.

 

2      Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

3      Dagordningen fastställdes och godkändes.

4  a) Till ordförande för årsmötet valdes Fredrik Ahlstedt

    b) Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Johnson

5  a) Till justeringsmän som jämte årsmötets ordförande, skall justera

        årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare, valdes Cecilia Lidén

        och Ann-Christine Gudmundsson..

    b) Årsmötesprotokollet skall justeras senast 29 mars samt distribueras till

        medlemmarna 9 april 2006.

 

  

 

6        Beslutades att använda närvarolista som röstlängd för årsmötet.

 

7  a) Årsredovisning för avslutat räkenskapsår: förvaltningsberättelse presente-

        rades av ordförande Karl-Henrik Nanning, resultat – och balansräkningar

        presenterades av kassör Nils-Åke Mårheden och årsmötet beslutade att

        godkänna årsredovisningen och den lades till handlingarna.

        Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Birgit Svensson.

    b/ Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar.

        Mötet beslutade om disposition av räkenskapsårets resultat.

        Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

8        a/Ordförande Karl-Henrik Nanning berättade om planerade verksamheter

        och åtgärder under det kommande verksamhetsåret.

       

    c/ Kassören Nils-Åke Mårheden redovisade budget för det nya verksamhets-

        året. Mötet beslutade att fastställa budgeten för det nya verksamhetsåret.

    d/ Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att medlemsavgiften

        förblir oförändrad för nästa kalenderår.                        

9           Ingen medlemsmotion hade inkommit.

 

10 Val

    a) till styrelsen ordförande, tillika föreningens officielle representant valdes  

        Karl-Henrik Nanning.

    b) till förste vice ordförande valdes Nina Lagh och till andre vice ordförande

        valdes Carl-Johan Torstenson

    c) till ledamöter i styrelsen valdes Bo Johnson, Staffan Wohrne, Nils-Åke

        Mårheden samt Peter Kilger

    d) till ersättare i inbördes ordning valdes Ann-Christine Gudmundsson,        

        Gunnar Carlsson, Lennart Carlsson samt Lena Östlund och

        till representant för MUF valdes Erik Hickman.

    e) till revisorer valdes Birgit Svensson och Lars-Erik Sundling. Till ersättare    

        för dessa valdes Björn Å:son Sundén och Bo Hansson.

    f) till ledamöter i valberedningen valdes Christer Nilsson,(samman

        kallande), Wello Roo samt Agneta Bonde.

    g/ som ombud till södra valkretsens nomineringsstämma valdes Nina Lagh,  

        Carl-Johan Torstenson, Gunnar Carlsson, Bo Johnson och Lennart Carlsson

    h) som ombud till förbundsstämmor valdes, Karl-Henrik Nanning, Carl-

        Johan Torstenson, Staffan Wohrne, Peter Kilger och Gunnar Karlsson

        och till deras ersättare valdes Nils-Åke Mårheden, Ann-Christine

        Gudmundsson, Ralph Abrahamsson, Björn Fredriksson och Lena Östlund.

 

11.   Ordförande Karl-Henrik Nanning tackade för årsmötets förtroende.

        Mötets ordförande Fredrik Ahlstedt avslutade därefter mötet

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                                                                     

 

Bo Johnson                                                    Fredrik Ahlstedt

Sekreterare                                                     Ordförande

 

 

                                                                     

Cecilia Lidén                                                  Ann-Christine Gudmundsson

Justerare                                                         Justerare

 

 

 

 

 

Vilka satt i styrelsen 2006?


Publicerad 8:e mars 2006
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo