Moderata Samlingspartiet i Håbo.

 

Protokoll från extra årsmöte 2005-05-16

 

1.     Styrelsens t f ordförande förklarade det extra årsmötet öppnat.

2   Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

3   Dagordningen fastställdes och godkändes efter vissa tillägg.

4   a) Till ordförande för årsmötet valdes Karl-Henrik Nanning.

     b) Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Johnson

5   a) Till justeringsmän som jämte årsmötets ordförande, skall justera

         årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare, valdes Carl-Johan

         Torstenson och Staffan Wohrne.

     b) Årsmötesprotokollet skall justeras senast 30/5 och distribueras sedan.

6        Beslutades att använda närvarolista som röstlängd för årsmötet.

7   a) till styrelsen ordförande, tillika föreningens officielle representant valdes  

        Karl-Henrik Nanning

     b) till förste vice ordförande valdes Nina Lagh och till andre vice ordförande        

        valdes Carl-Johan Torstenson

     c) till ny ledamot i styrelsen valdes Peter Kilger  

     d) till ersättare i styrelsen valdes Lena Östlund

     e/ till MUF-representant i styrelsen valdes Erik Hickman

     f) till ledamot i valberedningen valdes Agneta Bonde

8   Årsmötet beslutar att medlemsavgiften höjs till 250 kronor från 2006.

9   Nyvalde ordföranden tackade för årsmötets förtroende. Ordförande    

     informerade om föreningens arbete. Ordförande informerade om eventuell

     uteslutning av medlem

10 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet.        

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bo Johnson                                                    Karl-Henrik Nanning

Sekreterare                                                     Ordförande

 

 

                                                                     

 

Carl-Johan Torstenson                                    Staffan Wohrne          

Justerare                                                         Justerare

 

 

 

 

 

Moderata Samlingspartiet i Håbo.

 

 

Årsmötesprotokoll 2005-03-16

 

1.        Styrelsens ordförande förklarade årsmötet öppnat.

2      Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

3      Dagordningen fastställdes och godkändes.

4  a) Till ordförande för årsmötet valdes Ulf Wollentz

    b) Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Johnson

5  a) Till justeringsmän som jämte årsmötets ordförande, skall justera

    årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare, valdes Nils-Åke

        Mårheden och Christer Nilsson.

    b) Årsmötesprotokollet skall justeras senast 30/3 samt distribueras sedan.

6           Beslutades att använda närvarolista som röstlängd för årsmötet.

7        a)Årsredovisning för avslutat räkenskapsår, förvaltningsberättelse samt

         resultat – och balansräkningar presenterades och årsmötet beslutade att

        godkänna årsredovisningen och den lades till handlingarna.

    b) Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för   

        det räkenskapsår som revisionen omfattat

8  a) Ordförande Magnus Lindström berättade om planer för kommande år.

        Oppositionsrådet Nina Lagh informerade om sitt arbete som oppositions-

        råd och planer inför kommande år.

       Strategigruppens sammankallande Carl-Johan Torstenson presenterar

       strategigruppens arbete och informerar kort om MÅBO 2006.

       Kommunikationsgruppens sammankallande Peter Kilger presenterar

       gruppens arbete.

       Web-master Nils-Åke Mårheden presenterar framtidsplaner för hemsidan

       och övrig Internetsatsning.

       Tillsättningsgrupppens sammankallande Nina Lagh informerar om grupp-

       ens arbete och framtida planering.     

       Skrivarstugans sammankallande Karl-Henrik Nanning informerar om

       skrivarstugan och om planer med Håbomoderaten.

       Allians för Håbos moderator Christer Nilsson informerade om sitt arbete

       med att skapa Allians för Håbo.

       Kvinnonätverkets sammankallande infomerar om arbetet och planer för

       framtiden.

       Seniornätverkets sammankallande Bo Jhnson informerar om nätverkets

       arbete.

       Ungdomsnätverkets kontaktperson Staffan Wohrne informerar om att det

       finns möjligheter att få igång en MUF-förening i Håbo.

       Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanerna.

 

   c/)Budgeten för det nya verksamhetsåret fastställdes

 

    d/)Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag att medlemsavgiften

        förblir oförändrad för  nästa kalenderår.                        

9           Ingen medlemsmotion hade inkommit.

10   Val

    a) till styrelsen ordförande, tillika föreningens officielle representant valdes  

         Magnus Lindström

    b) till förste vice ordförande valdes Karl-Henrik Nanning och till andre vice

        ordförande valdes Nina Lagh.

    c) till ledamöter i styrelsen valdes Bo Johnson, Nils-Åke Mårheden, Carl-

        Johan Torstenson samt Staffan Wohrne.   

    d) till ersättare i inbördes ordning valdes Ann-Christine Gudmundsson,        

         Peter Kilger, Gunnar Carlsson samt Lennart Carlsson.

    e) till revisorer valdes Birgit Svensson och Leif Sjöborg. Till ersättare för    

        dessa valdes Björn Å:son Sundén och Bo Hansson.

    f) till ledamöter i valberedningen valdes Christer Nilsson,(samman

        kallande), Wello Roo samt Lena Östlund.

    g) som ombud till förbundsstämmor valdes, Magnus Lindström, Carl- Henrik     

        Nanning, Nils-Åke Mårheden samt Staffan Wohrne

        till deras ersättare valdes Bo Johnson, Carl-Johan Torstenson, Ann-

        Christine Gudmundsson samt Peter Kilger.   

    h/ Bo Johnson valdes att representera i Studieförbundet i enlighet med dess 

        stadgar.

 

 

11.          Avgående förste vice ordförande Cecilia Lidén och avgående styrelse-  

ledamot avtackades. Magnus Lindström tackade å den nya styrelsens vägnar för årsmötets förtroende. Ordförande avslutade därefter mötet.        

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                                                                     

 

Bo Johnson                                                    Ulf Wollentz

Sekreterare                                                     Ordförande

 

 

                                                                     

 

Nils-Åke Mårheden                                        Christer Nilson

Justerare                                                         Justerare

 

 

 

 

Vilka satt i styrelsen 2005?


Publicerad 23:e mars 2005 och uppdaterad 31:a maj 2005
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo