Moderata Samlingspartiet i Håbo.

 

 

Årsmötesprotokoll 2004-03-18.

 

1.        Styrelsens ordförande förklarade årsmötet öppnat.

2      Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

3      Dagordningen fastställdes och godkändes.

4  a) Till ordförande för årsmötet valdes Beatrice Ask.

    b) Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Johnson

5  a) Till justeringsmän som jämte årsmötets ordförande, skall justera

    årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare, valdes Staffan Wohrne  

    och Peter Kilger

    b) Årsmötesprotokollet skall justeras senast 1/4 samt distribueras senast 8/4.

6           Bordlades.

7        a)Årsredovisning för avslutat räkenskapsår, förvaltningsberättelse samt

        resultat – och balansräkningar presenterades och lades till handlingarna.

    b) Ordförande Arne Brocknäs redogör föreningens verksamhet under året.

Han anför att de stora frågorna under året, i kommunen har varit      

        budget, polissituationen och skolan.

        Vad gäller ekonomin så har Håbo kommun en total skuld på 900 miljo-

ner kronor. Inför årets budget lade moderaterna fram en budget som    

satsade på större amortering, ökad tillväxt och en investeringsnivå, som

är lägre än avskrivningsnivån. Han ansåg att vi måste skapa en buffert

och därigenom ha handlingsfrihet om räntan höjs. Om räntan höjs med  

med mer än 1 %, så är det helt förödande för kommunen. Moderaternas   

        budgetförslag blev nedröstad av majoriteten. Vi kommer att dock att

        fullfölja vår politik och kräver att vi måste öka vår buffert, för att inte få 

  ett negativt resultat 2004 

          Skolan har trots satsningar på 350 miljoner kronor stora brister. Vår

        kommun ligger på tredje plats nerifrån bland Sveriges kommuner vad

        gäller resultat i skolan. Under föregående år var det 38 % av eleverna

        i avgångsklasserna, som ej klarade godkänt betyg i matematik, svenska

        och engelska. Vi har arbetat för att få till stånd en oberoende utvärde-

        ring av Håboskolan, men vi har inte kunnat genomdriva detta ännu.

        Vi hoppas att det efter Skolverkets inspektion, under höstterminen

        2003, skall gå att genomföra. Vi kommer att arbeta för att få fram

        åtgärdsplaner att förbättra betygen för elever i årskurs nio. Detta arbete   

        kommer att fortsätta under 2004 och ha hög prioritet eftersom

        vi måste komma tillrätta med de problem som finns i skolan. Detta

        är också i linje med den kritik som Skolverket riktar mot kommunen.

        Skolfrågorna kommer Nina att fortsätta med då det är hennes område.              

        Ordförande informerade om att vi trots att vi nu har totalt 9 poliser

        i kommunen. Vi har trots detta en besvärande polisbrist som måste

        undanröjas.Bristen på poliser har inneburit att vardagsbrott som

        skadegörelse, stölder samt narkotikabrott och grövre våldsbrott

        har ökat dramatiskt i kommunen Vi har haft flera bank och postrån

        de senaste åren. Den nya pendeltågsförbindelsen har inneburit att till-    

        gången av droger har ökat, missbruket har ökat bland ungdomen.

        Ordförande berättade även att Håbomoderaterna hade det bästa

        resultatet av moderaterna i Uppsala län vid valet 2002.

 

   c)  Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för   

        det räkenskapsår som revisionen omfattat

   a)  Bordlades och flyttades som en punkt efter punkt 10.

   b)  Bordlades och flyttades som en punkt efter punkt 10

   c)  Budgeten för det nya verksamhetsåret fastställdes

   d)  Medlemsavgiften beslutades att förbli oförändrad.

8           Behandlades motion angående bidrag från Håbomoderaterna, till

        Länsförbundet 27 mars 2004. Årsmötet beslutade att stödja motionen och   

        att uppdra åt Håbomoderaternas ombud att plädera och redogöra för skälet     

        till motionen.  

        Årssmötet uppdrar åt styrelsen, att efter Länsförbundsstämman, arbeta för

        att Håbomoderaterna som lokalförening behåller den ekonomiska möjlig- 

        heten att driva ett kraftfullt politiskt arbete med sikte på valseger i 

        Håbo kommun 2006.

10.Val

   a)  till styrelsen ordförande, tillika föreningens officielle representant valdes  

        Magnus Lindström

   b)  till förste vice ordförande valdes Cecilia Lidén och till andre vice

        ordförande valdes Nina Lagh.

   c)  till ledamöter i styrelsen valdes Bo Johnson, Ingemar Nordström, Nils-   

        Åke Mårheden samt Carl-Johan Torstenson.

   d)  till ersättare i inbördes ordning valdes Ann-Christine Gudmundsson, Peter    

        Kilger, Staffan Wohrne samt Carl-Henrik Nanning.

   e)  till revisorer valdes Birgit Svensson och Leif Sjöborg. Till ersättare för    

        dessa valdes Björn Å:son Sundén och Bo Hansson.

   f)   till ledamöter i valberedningen valdes Christer Nilsson,(samman

        kallande), Wello Roo samt Lena Östlund.

   g)  som ombud till förbundsstämmor valdes, Arne Brocknäs, Magnus Lind-    

        ström, Nina Lagh, Nils-Åke Mårheden samt Ann-Christine Gudmundsson,

        till deras ersättare valdes Bo Johnson, Ingemar Nordström, Carl-Johan   

        Torstensson, Peter Kilger samt Staffan Wohrne.

        Bo Johnson valdes att representera i Studieförbundet i enlighet med dess 

        stadgar.

   h)  Årsmötet bekräftade valet av Sten Bergström som ledamot i Kyrkomöte  

        och Stiftfullmäktige.

   

 

11.   Nyvalde ordföranden redogjorde för hur styrelsens arbete kommer att

        utformas inför det nya verksamhetsåret. Bl.a kommer styrelsen att utveckla

        hemsidan ytterligare, tillse att alla aktiva politiker har en mailadress, Utse

        rekryteringsansvarig, ungdomsansvarig (för MUF) och medlemsvårds-

        ansvarig. En strategigrupp skall utses inför valet 2006. Föreningen skall

        utse ett kvinnonätverk och ska arbeta mer med ett kvinnoperspektiv.

        Det skall utses ett seniornätverk och en grupp för tillsättningsfrågor.

Det skall arbetas för en utveckling av HåboModeraten.

12.   Avgående ordförande Arne Brocknäs och avgående styrelseledamöter

avtackades. Magnus Lindström tackade å den nya styrelsens vägnar

för årsmötets förtroende. Ordförande avslutade därefter mötet.        

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                                                                     

 

Bo Johnson                                                    Beatrice Ask

Sekreterare                                                     Ordförande

 

 

                                                                     

 

Staffan Wohrne                                              Peter Kilger

Justerare                                                         Justerare

 

 

 

Vilka satt i styrelsen 2004?


Senast ändrad 17:e mars 2005
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo