Moderata Samlingspartiet i Håbo

 

 

Årsmötesprotokoll 2003-03-19

 

 

 

1.                  Styrelsens ordförande förklarade årsmötet öppnat.

2.                  Årsmötet förklarades vederbörligen utlyst.

3.                  Dagordningen fastställdes och godkändes.

      4.   a.   Till ordförande för årsmötet valdes Arne Brocknäs.

b.   Till sekreterare för årsmötet valdes Cecilia Lidén.

5    a.   Till justeringsmän som, jämte årsmötets ordförande, skall

justera årsmötesprotokollet, samt fungera som rösträknare valdes Bo Östlund och Nils-Åke Mårheden.

      b.   Årsmötesprotokollet ska justeras senast 26/3 2003.

6.         Fastställande av röstlängd uppsköts till senare tidpunkt.

7.   a.   Årsredovisning för avslutat räkenskapsår, förvaltningsberättelse samt resultat- och

balansräkning lades till handlingarna.

b.   Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det räkenskapsår som revisionen omfattat. Kassören gavs en särskild eloge för väl utfört arbete.

8.   a.   Den politiska flerårsplanen skall utarbetas av den nya styrelsen och ha senaste valresultatet som utgångspunkt.

b.   Grunden för verksamhetsplan 2003 kommer att vara förslag till partiets framtidsinriktning framarbetad av en grupp under ledning av Staffan Wohrne.

c.       Budgeten för nya verksamhetsåret fastställdes. Planen är att redan 2003 avsätta pengar för nästa valperiod.

d.      Medlemsavgift för nästa kalenderår fastställdes att vara oförändrad.

e.       Partiets framtidsinriktning presenterades av Staffan Wohrne. Förslaget innehåller väljargrupper och frågor att rikta in sig på med anledning av valresultatet. Beslutades att förslaget kommer att ligga till grund för verksamhetsplan och politisk flerårsplan.

f.        Uppföljning av valresultatet visar att Håbomoderaterna, i jämförelse med andra kommuner inom Uppsala län, gjorde ett förhållandevis bra val. En närmare analys visar att vår väljarkår mest består av män i de något äldre åldersgrupperna.

9.         Inga medlemsmotioner hade inkommit.

10.       Val (Alla val avser ett arbetsår.)

a.   Till styrelsens ordförande, tillika föreningens officielle representant valdes Arne Brocknäs.

b.      Till förste  vice ordförande valdes Cecilia Lidén och till andre vice ordförande valdes Magnus Lindström.

c.       Till ledamöter i styrelsen valdes Bo Östlund, Bo Johnson, Ingemar Nordström och Nils-Åke Mårheden.

d.      Till ersättare i styrelsen med angivande av inbördes ordning valdes Gunnar Broodh, Carl-Johan Torstensson, Carina Brolinson och Ann-Christine Gudmundsson. Att som representant för MUF adjungeras till styrelsen utsågs Magnus Mårtensson.

e.       Till revisorer valdes Birgit Svensson och Leif Sjöborg. Till ersättare för dessa valdes Björn Å:son Sundén och Bo Hansson.

f.        Till ledamöter i valberedningen valdes Christer Nilsson, sammankallande, Nina Lagh och Wello Roo..

 

g.       Som ombud till förbundsstämmor valdes Arne Brocknäs, Cecilia Lidén, Magnus Lindström och Nils-Åke Mårheden och som ersättare för dessa Gunnar Broodh, Bo Östlund, Bo Johnson och Ann-Christine Gudmundsson.

h.       Bo Johnson valdes att representera i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar.

i.         Till ledamot i kyrkomöte och stiftsfullmäktige valdes Sten Bergström.

11.              Arne Brocknäs tackade å den nya styrelsens vägnar för årsmötets förtroende.           

            Ordförande förklarade därmed mötet för avslutat.

Vem sitter i styrelsen?


Senast ändrad 2 april 2002
Synpunkter på innehållet? Kontakta webbmaster
© Moderata Samlingspartiet i Håbo