Årsdagen sen valet 17/9 2006 firades i Håbo med besök av politiker från alla tre nivåer: riksdag,landsting och kommun.

På årsdagen av valet 17/9 2006 hade Moderaterna i Håbo bjudit in politiker på tre nivåer för att göra ett politiskt bokslut.
Trots att det var moderata politiker allihopa betonade man allianssamarbetet vid sina olika bokslut.
Ett trettiotal medlemmar och sympatisörer hade mött upp i BCJF.

Riksdagsledamoten Ulrika Karlsson inledde kvällen med att berätta vilka olika områden hon gått till val på och hur hon under det första året levt upp till det.
Hon är ledamot i justitieutskottet och suppleant i civilutskottet. Hon har under året mött människor i vardagen ute i företag, föreningar, skolor och organisationer.
För den moderata justitiekommittén ansvarar hon för straff- och processrätt, hatbrott, rättsmedicinska frågor, människohandel, integritet och hemliga tvångsmedel, samt fildelning.
Ulrika är väldigt aktiv i kammaren och skriver många motioner och har haft en stor genomslagskraft i mediala sammanhang, både på lokal och riksnivå.

Erik Weiman, som är landstingsråd, tog sen över och talade om hur landstingspolitiken fungerat det första året i majoritet samt vad som komma skall.
Erik menade att landstinget är som en atlantångare. Vrider man på rattar och trycker på knappar så verkar det inte hända något först utan det kommer så sakta.
En närakut har etablerats som avlastar akuten på Akademiska sjukhuset och vårdcentralerna.
Man har sett till att alla vårdcentraler har egna budgetar vilket inte var fallet förut.
Tillgängligheten har förbättrats så att man dubbelt så ofta får svar eller blir uppringd.
Framöver räknar man med att utveckla 1177, dvs sjukvårdsupplysningen, upphandla vårdcentraler, centralisera mammografin för att öka kvalitén.
En psykiatriutredning har gjorts som tagit fram många bra förslag som man nu vill genomföra.
Akademiska sjukhuset utför 40% av all vård i landet som inte genomförs i sina egna landsting. Det är viktigt att vi behåller och utvecklar Akademiska som är ett av Sveriges 4 forskningssjukhus.
Erik konstaterar att Upptåget är en succé och att det var viktigt att vi är med i satsningen på Citybanan eftersom den genererar spårutbyggnad som är mycket viktig för vår region.

Sist ut i raden av politiker var Nina Lagh, kommunalråd i Håbo.
Hon var glad att vi var fyra partier som regerar bra tillsammans och har genomfört mycket under det första året.
Det första som gjordes var att anställa en kommundirektör för att renodla kommunikationen mellan politik och tjänstemannaorganisationen.
Det är också på gång en personalchef. Nina gjorde jämförelsen med näringslivet och menade att inget företag med mer än 1000 anställda saknar VD och Personalchef.
Vi har startat en medborgardialog för att tillvarata medborgarnas intressen. Inte alla vågar ställa frågor i kommunfullmäktige.
Vi har inrättat en Kultur- och fritidsnämnd för ökad fokus på dessa frågor.
Startat ett ungdomsprojekt för att minska skadegörelsen.
Skapat en upphandlingsorganisation för att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet.
Tidigarelagt budgetprocessen för att verksamheterna ska kunna planera i så god tid som möjligt.
Påbörjat certifiering av alla kommunala skolor för att säkerställa kvalitén i skolan.
Inrättat ett Gymnasieutskott för att förbättra vår Gymnasieskola.
Beslutat att genomföra lokaljusteringar i skolorna så att optimal undervisning kan ske.
Beslutat att införa utmaningsrätt för att uppmuntra och möjliggöra för personalen att ta över delar av befintlig verksamhet.
Beslutat att kraftigt öka anslagen till läromedel under 2008.
Startat Håbo Marknadsbolag för att satsa på att locka nya företag till kommunen, bättre marknadsföring av kommunen mm.

Vi går nu vidare i vårt arbete att styra kommunen i rätt riktning. Ansvar för kommunens ekonomi, medborgarinflytande, kvalitet i skolan och valfrihet kommer att vara ledstjärnor i våra beslut under hela mandatperioden.

Håbomoderaternas ordförande Karl-Henrik Nanning tackade de tre politikerna för en trevlig och givande kväll och hoppades på en repris till nästa årsdag.


Riksdagsledamot Ulrika Karlsson (m), med sin "vitbok" över sitt första år i riksdagen efter valvinsten.


Ulrika berättar om rikspolitiken medan Erik Weiman väntar på sin tur att redovisa landstingspolitiken.


Erik Weiman, landstingsråd (m), lyssnar på Ulrika.


Nina Lagh redovisar ett händelserikt år med en majoritet som fungerar väldigt bra.


En glad moderat trio på kommunal, landstings och riksdagsnivå. Nina Lagh, Erik Weiman och Ulrika Karlsson.

Text och foto: Nils-Åke Mårheden

© Moderata Samlingspartiet i Håbo