Moderata Samlingspartiet i Håbo 

Årsmötesprotokoll 2002-03-04  

 1. Styrelsens ordförande förklarade årsmötet öppnat.
 2. Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
 3. Dagordningen fastställdes och godkändes.
 4. a)Till ordförande för årsmötet valdes Per Bill.

 5. b) Till sekreterare för årsmötet valdes Carina Brolinson
 6. a)Till justeringsmän som jämte årsmötets ordförande, skall justera årsmötesprotokollet samt fungera som rösträknare, valdes Lena Östlund och Mati Lellep.

 7. b) Årsmötesprotokollet skall justeras senast 18/ 3 samt distribueras senast 25/3.
 8. Beslöts att röstlängden skulle fastställas om omröstning blir påkallat.
 9. a)Årsredovisning för avslutat räkenskapsår, förvaltningsberättelse samt resultat - och balansräkningar bifogas årsmötesprotokollet.

 10. b)Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det räkenskapsår som revisionen omfattat
 11. a)Den politiska flerårsplanen skall utarbetas av styrelsen som tillträder efter valet. Fram till dess arbetar partiet med ett aktivitetsprogram som syftar till att lägga alla krafter på valarbetet.

 12. b)Årsmötet avstod och hänsköt till den nya styrelsen att fastställa verksamhetsplanen och åtgärder under det nya verksamhetsåret.
  c)Budgeten för det nya verksamhetsåret fastställdes.
  d)Medlemsavgiften beslutades att förbli oförändrad.
 13. Inga medlemsmotioner hade inkommit..
 14. Val
 1. till styrelsen ordförande, tillika föreningens officielle representant valdes Arne Brocknäs.
 2. Till förste vice ordförande valdes Cecilia Lidén och till andre vice ordförande valdes Carina Brolinson.
 3. Till ledamöter i styrelsen valdes Bo Östlund, Bo Johnson, Ingemar Nordström samt Nils-Åke Mårheden.
 4. Till ersättare i inbördes ordning valdes Anders Blomfeldt, Gunnar Broodh, Carl-Johan Torstenson samt Magnus Lindström.
 5. Till revisorer valdes Birgit Svensson och Leif Sjöborg. Till ersättare för dessa valdes Liss Karlsson och Bo Hansson.
 6. Till ledamöter i valberedningen valdes Christer Nilsson, (sammankallande), Wello Roo samt Nina Lagh.
 7. Som ombud till förbundsstämmor valdes, Arne Brocknäs, Cecilia Lidén,

 8. Carina Brolinson samt Ingemar Nordström Till deras ersättare i inbördes ordning valdes, Anders Blomfeldt, Gunnar Broodh, Bo Östlund samt Bo Johnson.
 9. Årsmötet valde att inte välja någon representant till Studieförbundet Medborgarskolan. Valberedningen lovade att föreslå en representant om en sådan situation skulle uppstå, varefter styrelsen fick utse denne.
 10. Årsmötet bekräftade valet av Sten Bergström som ledamot i Stifts-

 11. Fullmäktige.
 12. Ordförande avslutade årsmötet.

 

Vid protokollet

Carina Brolinson ,Per Bill

Sekreterare ,Ordförande

Lena Östlund ,Mati Lellep

Justerare ,Justerare